آخرین مطالب سايت

مطالب محبوب

632 views بار ۲۲ام تیر ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

قتل زن باردار

مرد جنایتکار به خاطر علاقه به خواهر زنش ، زن باردار خود را به قتل رساند.
IMG10213836
جانشین فرمانده انتظامی‌استان زنجان در این باره گفت: در پی وصول پرونده ای به پلیس آگاهی با موضوع مرگ مشکوک زن ۲۶ ساله ای در ۱۴ تیرماه امسال پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.وی با بیان اینکه این زن باردار بود تاکید کرد: نتیجه معاینه جسد و علت مرگ جنین دختر داخل رحم مادر نیز قطع ارتباط حیاتی بین جنین و مادر و آثار خونمردگی متعدد در سر و ناحیه شکم متوفی اعلام شده بود. با مشخص شدن علت مرگ مادر و جنین تحقیقات برای شناسایی قاتل یا قاتلان این پرونده آغاز و ماموران در خلال تحقیقات خود به شوهر مقتول به نام “احمد” ۲۶ ساله مشکوک شدند .ماموران دریافتند که شوهر مقتول قبل از ازدواج به خواهر همسرش علاقه‌مند بوده و تمایل به ازدواج با وی داشته است.وی در ادامه اظهار داشت: از آنجا که این علاقه بعد از ازدواج نیز ادامه داشته و بیشتر نیز شده بود عامل ایجاد اختلاف بین این زن و مرد می‌شود.با مشخص شدن این موضوع متهم “احمد” دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت که ابتدا وی منکر هرگونه اختلاف با همسرش شده بود اما با ارائه دلایل و مدارک، لب به اعتراف گشودد و به قتل همسر و فرزندش اعتراف کرد.متهم به ماموران گفت: به علت علاقه به خواهرزنم با همسرم مشاجره کردم و او را با مشت و لگد زدم .

سرهنگ جعفری تصریح کرد: این ضربات منجر به خونریزی داخلی و بیهوشی و نهایتا مرگ مقتول شده بود که با اعترافات این متهم پرونده تشکیل و به دادسرا ارسال و متهم با قرار مناسب روانه زندان شد.

549 views بار ۲۲ام تیر ۱۳۹۲ admin حوادث بدون نظر

تجاوز به زن جوان

سه مرد‌‌ تبهکار که با تجاوز  زن جوان او را مورد‌‌ آزار و اذیت قرار د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ند‌‌، پس از محاکمه د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه کیفری استان البرز به اعد‌‌ام د‌‌ر ملاء عام محکوم شد‌‌ند‌‌.
تجاوز به زن جوان

سه مرد‌‌ تبهکار که با تجاوز به زن جوان او را مورد‌‌ آزار و اذیت قرار د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ند‌‌، پس از محاکمه د‌‌ر د‌‌اد‌‌گاه کیفری استان البرز به اعد‌‌ام د‌‌ر ملاء عام محکوم شد‌‌ند‌‌.

سحرگاه ۳۱ خرد‌‌اد‌‌ ماه سال گذشته زن جوانی از شهرک بعثت کرج، به کلانتری ۲۹ مشکین د‌‌شت رفت و د‌‌ر حالی که گریه می‌کرد‌‌ گفت از سوی مرد‌‌ جوانی مورد‌‌ آزار جنسی قرار گرفته است. سیمین ۲۹ساله با پریشان حالی اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: ساعاتی قبل د‌‌ر خانه ام خواب بود‌‌م. شوهرم نیز که به مواد‌‌ مخد‌‌ر اعتیاد‌‌ د‌‌ارد‌‌ د‌‌ر گوشه ای از اتاق خوابید‌‌ه بود‌‌. ناگهان سر و صد‌‌ایی از د‌‌اخل حیاط به گوشم رسید‌‌. چند‌‌  بار شوهرم را صد‌‌ا کرد‌‌م تا برای سرکشی به حیاط برود‌‌ اما او آنقد‌‌ر خمار بود‌‌ که صد‌‌ای مرا نمی‌شنید‌‌.

لحظاتی بعد‌‌ سایه چند‌‌ مرد‌‌ را از د‌‌اخل حیاط د‌‌ید‌‌م و سپس صد‌‌ایشان به گوشم رسید‌‌ که به آهستگی با هم حرف می‌زد‌‌ند‌‌. به د‌‌لشوره افتاد‌‌م. برق اتاق را روشن کرد‌‌م تا اگر د‌‌زد‌‌ وارد‌‌ خانه ام شد‌‌ه فرارکند‌‌. د‌‌وباره شوهرم را صد‌‌ا زد‌‌م اما او غرق د‌‌ر خواب بود‌‌ و صد‌‌ای مرا نمی‌شنید‌‌.

د‌‌ر حالی که هر لحظه به وحشت من اضافه می‌شد‌‌، ناگهان یکی از کارگر‌ها را که ساعاتی پیش برای بازد‌‌ید‌‌ و تعمیر خانه مان د‌‌ر منزلم بود‌‌ند‌‌ د‌‌ید‌‌م. او گفت هر چه د‌‌ر زد‌‌م متوجه نشد‌‌ی تا اینکه از بالای د‌‌ر وارد‌‌ خانه شد‌‌م. سپس د‌‌ر  حیاط را باز کرد‌‌ و ۲ د‌‌وست د‌‌یگرش  نیز د‌‌اخل شد‌‌ند‌‌. آن سه نفر سپس مرا تهد‌‌ید‌‌ کرد‌‌ند‌‌ و از من خواستند‌‌ سکوت کنم. من سرو صد‌‌ا کرد‌‌م اما شوهرم نای  بلند‌‌ شد‌‌ن ند‌‌اشت و صد‌‌ای مرا نمی‌شنید‌‌. سپس هر  سه نفر آنها با تهد‌‌ید‌‌ به من تجاوز کرد‌‌ند‌‌.

د‌‌ر اد‌‌امه بررسی‌ها زن جوان گفت: مرد‌‌ی که این سه نفر را برای اذیت کرد‌‌ن او اجیر کرد‌‌ه می‌شناسد‌‌.

مد‌‌تی قبل با مرد‌‌ میانسالی به نام سلمان آشنا شد‌‌م. او خود‌‌ش را فرد‌‌ با نفوذی معرفی کرد‌‌ و گفت به افراد‌‌ نیازمند‌‌ کمک می‌کند‌‌. من هم ماجرای زند‌‌گی و اعتیاد‌‌ شوهرم به مواد‌‌ مخد‌‌ر را به او گفتم و برای نجات شوهرم از او کمک خواستم. یک روز که شوهرم بیمار بود‌‌ سلمان برای عیاد‌‌ت او به خانه مان آمد‌‌. سلمان بعد‌‌ از د‌‌ید‌‌ن وضعیت خانه مان که مخروبه بود‌‌ گفت برای بازسازی خانه مان به ما کمک می‌کند‌‌.

اما  تا چند‌‌ روز بعد‌‌ از او خبری نشد‌‌ تا اینکه د‌‌وباره تماس گرفت و به من پیشنهاد‌‌ د‌‌اد‌‌ تا ازشوهرم طلاق بگیرم و صیغه او شوم. من هم عصبانی شد‌‌م و پیشنهاد‌‌ او را رد‌‌ کرد‌‌م. سلمان هر روز به من زنگ می‌زد‌‌ و خواسته اش را تکرار می‌کرد‌‌. می‌گفت من نباید‌‌ زند‌‌گی ام را فد‌‌ای یک مرد‌‌ معتاد‌‌ کنم، اما من مخالفت می‌کرد‌‌م. سلمان برای د‌‌لجویی از من گفت سه نفر را برای تعمیر خانه مان می‌فرستد‌‌.

زن جوان اد‌‌امه د‌‌اد‌‌: بعد‌‌ از ظهرروز گذشته د‌‌اشتم کارهای خانه را انجام می‌د‌‌اد‌‌م که سه مرد‌‌ جوان به خانه مان آمد‌‌ند‌‌. گفتند‌‌ از طرف سلمان برای تعمیر خانه مان آمد‌‌ه‌ا‌ند‌‌ اما هیچ ابزاری ند‌‌اشتند‌‌. هر سه نفر آنها بعد‌‌ از د‌‌ید‌‌ن وضعیت خانه رفتند‌‌ و گفتند‌‌ برای تعمیر  خانه باز خواهند‌‌ گشت. اما نیمه‌های شب پنهانی  به خانه ام  آمد‌‌ند‌‌ و …

مأموران بلافاصله سلمان را د‌‌ستگیر کرد‌‌ند‌‌. او اد‌‌عای سیمین را رد‌‌ کرد‌‌ و گفت: من قصد‌‌ کمک کرد‌‌ن به سیمین را د‌‌اشتم. من آن سه کارگر را برای تعمیر به خانه اش فرستاد‌‌م اما نمی‌د‌‌انستم نیت شومی‌د‌‌ر سر د‌‌ارند‌‌. د‌‌ر شاخه د‌‌یگری از تحقیقات به د‌‌ستور قاضی هد‌‌ایت رنجبر، رئیس شعبه اول د‌‌اد‌‌گاه کیفری البرز رسید‌‌گی به جریان پروند‌‌ه د‌‌ر اختیار تیم زبد‌‌ه ای از مأموران پلیس امنیت قرار گرفت و سرانجام اکبر ۲۳ساله، فرید‌‌ون۲۷ ساله و قد‌‌رت ۳۵ ساله د‌‌ر مخفیگاه‌هایشان د‌‌ستگیر شد‌‌ند‌‌.

سه متهم د‌‌ر تجسس‌های اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف کرد‌‌ند‌‌. بعد‌‌ از اعترافات متهمان و انجام تحقیقات اولیه پروند‌‌ه برای رسید‌‌گی نهایی به شعبه اول د‌‌اد‌‌گاه کیفری البرز فرستاد‌‌ه شد‌‌ و سه متهم مقابل هیات قضایی به ریاست قاضی هد‌‌ایت رنجبر پای میز محاکمه حاضر شد‌‌ند‌‌. د‌‌ر ابتد‌‌ا سیمین با حضور د‌‌ر جایگاه شکایتش را د‌‌وباره مطرح و از قاضی خواست هر سه متهم را به سزای اعمال خود‌‌ برساند‌‌.

سپس اکبر، فرید‌‌ون و قد‌‌رت د‌‌ر جایگاه حاضر شد‌‌ند‌‌ اما اتهام را به گرد‌‌ن هم اند‌‌اختند‌‌. فرید‌‌ون گفت: نیمه‌های شب  به  خانه سیمین رفتیم و هر چه د‌‌ر را زد‌‌یم باز نکرد‌‌. سپس از بالای د‌‌ر وارد‌‌ خانه شد‌‌م و د‌‌ر را باز کرد‌‌م تا اکبر و قد‌‌رت هم وارد‌‌ شوند‌‌. فرید‌‌ون اد‌‌امه د‌‌اد‌‌ : من د‌‌اشتم د‌‌ست‌هایم را د‌‌ر حیاط می‌شستم که اکبر و قد‌‌رت به سراغ سیمین رفتند‌‌  و به او تجاوز کرد‌‌ند‌‌ اما د‌‌فاعیات متهمان مورد‌‌ قبول هیات قضایی نگرفت و د‌‌ر د‌‌ومین جلسه د‌‌اد‌‌گاه رسید‌‌گی به این پروند‌‌ه هر سه متهم به اعد‌‌ام د‌‌ر ملاء عام محکوم شد‌‌ند‌‌.

706 views بار ۱۱ام تیر ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

سو استفاده جنسی از دختر توسط معلمش

سو استفاده جنسی

به گزارش پلیس تگزاس در پی شکایت والدین یک دختر ۱۵ ساله در تگزاس آمریکا از دبیر یک دبیرستان در مورد ربوده شدن دخترشان توسط وی خواستار دستگیری وی شدند.

به نقل از فاکس نیوز، جسیکا آنجل ۱۵ ساله دانش آموز یک دبیرستان در تگزاس آمریکا با وعده های واهی دبیر دبیرستان وی از خانه و خانواده اش متواری کرد.

به گفته پدر و مادر این نوجوان به نقل از این خبرگزاری “جرمی فارست” دبیر ریاضی این مدرسه فرزندشان را ربوده است و باید دستگیر شود.

سو استفاده جنسی

جرمی فارست دبیر ریاضی ۳۸ ساله این دبیرستان پس از برقراری یک رابطه نامشروع با جسیکا از او خواست تا خانه خود را ترک کند و همراه وی به نیویورک برای آینده ای درخشان همراه شود.

پس از گذشت دو ماه از جسیکا در حالی که آثار کبودی بر روی صورت و بدنش مشاهده می شد با ظاهری آشفته به منزل بازگشت و والدین خود را شگفت زده کرد.

جسیکا آنجل پرده از هویت فرهنگی وی برداشت و در اداره پلیس همه چیز را برای افسر پلیس آندره ینکسون بازگو کرد.

جسیکا اظهار داشت: که از وی سوء استفاده جنسی می کرد و او را وارد می کرد تا با ده ها دیگر در قبال دریافت پول رابطه برقرار کند او مدت ۵۶ روز در اسارت جرمی فارست بود و حتی در بعضی موارد هنگامی که وی بر اثر خوردن مشروبات از حالت طبیعی خارج می شد وی را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می داد.

به گزارش پزشک قانونی اثار ضرب و شتم و شکنجه بر روی بدن وی که با سیگار سوخته شده بود تایید و تحویل مقامات قضایی دادگاه داده شد.

پس از عملیات موفق آمیز پلیس شب گذشته توانستند او را در حالی که در حالت غیر عادی بود هنگام بازگشت به منزل مخوف خود بازداشت کردند.

پس از بررسی پرونده وی، چند سابقه تجاوز به کودکان ۵ سال در فرانسه داشته است.

دادگاه فارست هفته آینده به صورت علنی در دادگاهی در تگزاس برگزار خواهد شد.

735 views بار ۲۹ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

اسید پاشی یک پدر به دخترش

خواستم فرار کنم ولی برادرم درب خانه را پس از خروج خواهرم قفل کرد و صورتم را محکم در دستانش گرفت و پدرم نیز اسید را روی صورت و بدنم ریخت سپس یک طناب دور گردنم حلقه کردند و پدرم از یک طرف و برادرم از طرف دیگر آن را کشیدند تا از فشار خفگی و ضرب و شتم بی هوش شدم.

اسید پاشیدختری که توسط پدرش و با همکاری برادرش با اسید در خرداد ماه امسال سوزانده شده در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری گردید.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ۲ خرداد ماه امسال در شهر قزوین در ساعت ۱۴ دختر جوانی به نام تهمینه یوسفی مورد اسید پاشی توسط پدرش قرار گرفت.

به دنبال این اتفاق تهمینه توسط برادر بزرگترش با خودروی شخصی به بیمارستان قزوین رسانده شده ولی به دلیل این که دختر از ناحیه صورت و دست و پا دچار سوختگی شدید شده به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران منتقل شد.

تهمینه بخت برگشته ۲۰ روز در بیمارستان بستری بود و پزشکان چهار عمل پوست وی انجام دادند.

خواهر بزرگ تهمینه که خود نیز چند سال پیش به ضرب چاقوی پدرش زمانی را در بیمارستان سپری کرده بود و یکی از شاهدان عینی ماجرا بود در خصوص این جنایت هولناک گفت: خواهرم تازه با پسری جوان عقد کرده بود و در دوره نامزدی متوجه شد که شوهرش اعتیاد به مواد مخدر دارد.

خواهرم که از این موضع بسیار آزرده خاطر شده بود قصد جدا شدن از شوهرش را داشت که پدر و مادرم با کار او مخالفت شدیدی کردند، چند روزی زندگی خواهرم با پدرم با جر و بحث گذشت و پدرم از آن جایی که می‌دانست خواهرم بسیار روی جهیزه‌ اش حساس است اقدام به فروش لوازم جهیزه‌اش کرد تا این که ۲ خرداد ماه ساعت ۱۳ وقتی خواهرم به خانه آمد متوجه شد که فرش جهیزه اش را پدرم برده و فروخته است.

جر و بحث خواهرم با پدرم بالا گرفت تا جایی که مادرم برای حل مشکل به برادر کوچکم که متولد ۱۳۶۹ است تماس گرفت برادرم بدو ورود به خانه خواهرم را مورد ضرب و شتم قرار داد و سپس پدرم به برادرم گفت: صورتش را بگیر تا اسیدی را که از قبل آماده کرده ام بیاورم در این لحظه بود که من از خانه فرار کردم چرا که می ترسیدم بلایی نیز سر من بیاورند.

در این میان قربانی اسید پاشی درباره روز حادثه و ماجرای بعد از فرار خواهرش از خانه گفت: ابتدا خواستم فرار کنم ولی برادرم درب خانه را پس از خروج خواهرم قفل کرد و صورتم را محکم در دستانش گرفت و پدرم نیز اسید را روی صورت و بدنم ریخت سپس یک طناب دور گردنم حلقه کردند و پدرم از یک طرف و برادرم از طرف دیگر آن را کشیدند تا از فشار خفگی و ضرب و شتم بی هوش شدم.

قربانی اسید پاشی ادامه داد: چند ساعت بعد که به هوش آمدم بلافاصله از شدت سوختگی بلافاصله وارد حمام شدم و سپس در حالی که پدرم قصد کشتن من را داشت با التماس های مکرر من از اقدامش صرف نظر کرد و مادرم به برادر بزرگترم تماس گرفت تا من را به بیمارستان برساند.

تهمینه یوسفی در خصوص درمانش گفت: تا حال حاضر هیچ کمکی از سوی پدرم دریافت نکردم و مخارج چهار عمل پوستم را با فروش طلاهایم تامین کردم و در حال تنها دغدغه ام  بعد از بین رفتن کامل زیبایی صورتم و عمل ها میلیونی آینده ام و نداشتن سرمایه کافی این است که بعد از مرخصی با خواهرم کجا بروم، در چه خانه ای زندگی کنم چرا که اگر به خانه پدرم بازگردانم به طور حتم کشته خواهم شد و در حال حاضر نیز تحت پوشش بهزستی هستیم.

در پایان خواهر قربانی اسید پاشی درباره عدم رسیدگی به شکایت  در دادسرای قزوین گفت: پس از این که خواهرم از بیمارستان به طور موقت مرخص شد به کلانتری ۱۷ قزوین رفتم و در آن جا شکایتنامه را تنظیم کرد و سپس جهت پیگیری به شعبه ۷ دادسرای قزوین  مراجعه کردیم ولی به دلایل نامعلومی پرونده خواهرم مورد رسیدگی دقیق قرار نگرفت.

گفتنی است در حال حاضر تهمینه یوسفی جهت ادامه درمان مجدد در بیمارستان سوانح و سوختگی تهران بستری است و با توجه به وضعیت مالی هم اکنون نیازمند یاری سبزتان است.

اسید پاشیاسید پاشی

559 views بار ۱۸ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

حوادث رانندگی در تهران

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از مجروح‌شدن راننده زن در حوادث رانندگی خبر داد.

حسن عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در ساعت ۱۲:۱۵ روز گذشته (جمعه) وقوع یک حادثه رانندگی در محدوده پل حافظ به سمت حسن‌آباد به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ اعلام شد، گفت: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که یک دستگاه خودروی سواری در آدرس اعلامی دچار حادثه شده و راننده این خودرو نیز دچار مجروحیت سطحی شده و به صورت سرپایی و در محل درمان شد.

گفتنی است، راننده خانم پژو۲۰۶ پس از سرازیرشدن از پل دوم حافظ به علت سرعت بالا و تخلف فردی که متواری شد، نتوانست خودرو را کنترل کند و پس از انحراف به سمت چپ و برخورد با سنگ کاشته شده در پیاده‌رو، پست‌برق و تیربرق چرخیده و جلوی ساختمان فرهیختگان متوقف شد.

(تصویر) رانندگی عجیب زن جوان

(تصویر) رانندگی عجیب زن جوان

 (تصویر) رانندگی عجیب زن جوان

 (تصویر) رانندگی عجیب زن جوان

 (تصویر) رانندگی عجیب زن جوان

640 views بار ۱۴ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

شاهزادگان آل سعود

شاهزادگان آل سعود

مقامات پلیس جده طی اظهاراتی رسانه ای ضمن تأیید این خبر‌، اعلام کرده اند که ادامه تحقیقات و بررسی ها در این باره همچنان ادامه دارند.

روز گذشته رسانه های سعودی خبری درباره کشتن و عریان کردن یک دختر عربستانی توسط یکی از شاهزادگان آل سعود منتشر کردند.

این ماجرا، حلقه ای دیگر از زنجیر رسوایی های غیر اخلاقی شاهزادگان فاسد آل سعود و جنایت دیگر این خاندان علیه ملت عربستان به شمار می رود.

ماجرا از این قرار بود که عصر دو روز پیش، یک دختر عریان ناگهان از یک خودروی مدل JMC در منطقه “سامر” در شهر جده به بیرون پرتاب می شود و بلافاصله خودرو محل را ترک می کند. اهالی محل که صحنه را مشاهده کردند،‌ فورا با ملافه ای به داد دخترک رسیده و او را پوشانده و پلیس را خبر کردند.

 

پس از رسیدن نیروهای پلیس به محل و انجام تحقیقات و بررسی های اولیه، مشخص شد که دخترک جان داده و با ارسال شماره و اطلاعات خودرو به مرکز پلیس راهنمایی و رانندگی جده، مشخص شد که خودرو متعلق به یکی از شاهزادگان آل سعود است.

پس از آن بلافاصله تحقیقات گسترده در این زمینه آغاز شد. بعد از انجام بررسی های اولیه، مشخص گردید که شاهزاده “خالد بن سعد بن عبدالعزیز آل سعود” چهارشنبه شب گذشته در یکی از پاسا‍ژهای بزرگ و معروف جده به نام “التحیه” با این دختر آشنا شده اما دختر به وی اهمیت نمی دهد. فردای آن روز با کمک فردی به نام “طارق المغربی” که از دوستان نزدیک شاهزاده بوده، وی ربوده و به محل نامعلومی منتقل و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می دهند.

اما دخترک بعد از اینکه از قصد پلید وی مطلع شده، تلاش می کند فرار کند،‌ از همین رو با یکدیگر درگیر می شوند و در نهایت به مرگ دخترک منجر می شود. سپس این شاهزاده آل سعود دخترک را عریان کرده و وی را از خودرو پایین پرتاب کرده است.

در همین راستا مقامات پلیس جده طی اظهاراتی رسانه ای ضمن تأیید این خبر‌، اعلام کرده اند که ادامه تحقیقات و بررسی ها در این باره همچنان ادامه دارند.

729 views بار ۱۰ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

مصرف الکل

وضعیت ۹ نفر وخیم است. این افراد در کما هستند و دچار نابینایی نیز شده‌اند / ۱۰۰ تن دیگر نیز در بیمارستان‌ها تحت دیالیز قرار گرفته تا سموم از بدنشان خارج شود / تمامی حادثه‌دیدگان در رده سنی زیر ۲۷ سال هستند.

مسمومیت بر اثر مصرف الکل در شهر رفسنجان از بامداد چهارشنبه تاکنون سبب بستری شدن ۲۹۸ تن در بیمارستان و مرگ ۴ نفر شده است.

دکتر حمید نجم‌الدین، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با تایید این خبر گفت: ۲۹۸ تن به علت مسمومیت با الکل، در بیمارستان علی‌بن‌ابی طالب (ع) رفسنجان و بیمارستان شهرهای سیرجان، زرند، کرمان، شهر بابک و بردسیر بستری شده‌اند.

وی در مورد با بیان اینکه اولین مورد حادثه در ساعت سه بامداد روز چهارشنبه به اورژانس رفسنجان افزود: برابر آخرین آمار، چهار تن بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داده‌اند که این آمار ابتدا به علت این که نام یکی از جانباختگان با دو هویت ثبت شده بود، پنج تن اعلام شده بود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان همچنین از وخامت اوضاع ۹ تن خبر داد و گفت: این افراد که در کما هستند، دچار نابینایی نیز شده‌اند.

نجم‌الدین افزود: همچنین ۱۰۰ تن دیگر نیز در بیمارستان‌ها تحت دیالیز قرار گرفته تا سموم از بدنشان خارج شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان با بیان اینکه پس از اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در سطح شهر، عده‌ای از شهروندان نیز دچار شک شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به ایسنا گفت: به همین علت برخی از آمارها از مسمومیت ۵۰۰ تن حکایت داشت، اما این تعداد صحت ندارد؛ زیرا پس از مراجعه قریب به ۲۰۰ تن از شهروندان، مشخص شد که علایم مسمومیت در آنان وجود ندارد.

وی همچنین ضمن رد اخبار و شایعات مطرح‌شده درباره اینکه تمام این افراد در یک مهمانی دچار مسمومیت شده‌اند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و حادثه‌دیدگان از تمام سطح شهر بوده‌اند، اما مواردی نیز در روز چهارشنبه به ما گزارش شد که مربوط به یک جشن عروسی و همچنین یک جشن تولد بود.

نجم‌الدین، جنسیت تمامی حادثه‌دیدگان را مرد و دارای رده سنی زیر ۲۷ سال اعلام کرد و درباره علت مسمومیت این افراد به ایسنا گفت: نمونه خون این افراد برای بررسی به بیمارستان علوم‌پزشکی کرمان و تهران ارسال شده، اما بر اساس نظرات بالینی متخصصان، علت مسمومیت این افراد مصرف متانول است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان با بیان اینکه در حال حاضر اورژانس رفسنجان در آماده‌باش کامل است، خاطرنشان کرد: سرگیجه، تهوع، دوبینی، عدم‌تعادل و … از علائم این مورد است و در صورتی که هر یک از شهروندان با چنین مواردی روبرو شدند، سریعا به مراکز اورژانس مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه روند مراجعه افراد به اورژانس که از بامداد چهارشنبه آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد، خاطرنشان کرد: البته اوج مراجعات مربوط به دیروز بود که در همین راستا از بیمارستان‌های استان کرمان و شهرهای مجاور نیز درخواست کمک کرده‌ایم.

فرمانداری ویژه رفسنجان به نقل از مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان نیز در سایتش درباره این حوادث اعلام کرد که از ساعت ۳ بامداد روز پنجشنبه ۹ خردادماه تا ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۰ خردادماه تعداد کسانی که در اثر مصرف نوشیدنی مشکوک دچار مسمومیت شده و به بیمارستان علی‌بن‌ابی طالب (ع) رفسنجان مراجعه کردند، ۲۹۸ تن هستند که از این تعداد چهار تن فوت شدند.

520 views بار ۱۰ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

 طاها کریمی

طاها کریمی

فارس، کارگردان جوان سینمای ایران «طاها کریمی» بر اثر سانحه تصادف در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق درگذشت.

«طاها کریمی» کارگردان فیلم سینمایی «کوهستان قندیل» (کویستانی قه‌ندیل) Kwystani Qandil با بازی نمایشنامه‌نویس و کارگردان سرشناس تئاتر ایران دکتر «قطب‌الدین صادقی» و موسیقی «فردین خلعتبری»، ساعت ۸ چهارشنبه شب بر اثر سانحه تصادف رانندگی در خیابان ابراهیم پاشای شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق درگذشت و پیکر این فیلسماز جوان، قبل از ظهر امروز جمعه با تشییع از مسجد روستای بوئین سفلی شهر بانه و با حضور «قطب‌الدین صادقی»، «کیوان یوسفی» فیلمبردار سینمای ایران، تعداد بیشماری از کارگردانان سینما و تئاتر کشور، مردم فرهنگ دوست شهر بانه و دیگر شهرهای استان کردستان، در قطعه هنرمندان آرامگاه منطقه سلیمان بگ شهر بانه در جوار آرمگاه ابدی مترجم نامدار ایران دکتر «ابراهیم یونسی» به خاک سپرده شود.

 

پیکر این هنرمند جوان بانه‌ای، عصر دیروز پنجشنبه در میان اندوه فراوان هنرمندان سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین مشتاقان فرهنگ و هنر اقلیم کردستان و در مراسمی باشکوه با حضور فرماندار شهر سلیمانیه و تعدادی از مسئولین اقلیم کردستان و همچنین مسئولین غرب کشور در استان کردستان از مرز رسمی باشماق در مریوان، با بدرقه رسمی تشییع و تحویل خانواده، دوستان، هنرمندان سینما و مردم استان کردستان گردید.

«طاها کریمی» متولد سال ۱۳۵۵ در شهر بانه استان کردستان و فارغ¬التحصیل رشته کارگردانی سینما از دانشکده سینما ـ تئاتر دانشگاه هنر تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه پیام نور بود.

فیلم سینمایی «کوهستان قندیل» اولین ساخته این کارگردان جوان سینمای ایران بعد از فیلم‌های کوتاه «زریان»، «مرز زندگی»، «کوهستان سفید» (کویستانی سپی) و «نفت سرطان شهر ما» بود که در جشنواره‌های مختلفی در سطح جهان به نمایش درآمد، از جمله: چهل و یکهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «گوا» در هندوستان، نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «چشم سوم» در شهر بمبئی هندوستان، هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم «دبی» در امارات، نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «تیرانا» در آلبانی، دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم استانبول در ترکیه، جشنواره بین‌المللی فیلمهای عربی در آمستردام هلند، هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کُردی لندن در انگلستان و … .

کریمی با این فیلم توانست جایزه بهترین فیملنامه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «اورنس» در شهر «اورنس» در کشور اسپانیا و همچنین جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی دیجیتال هندوستان را به‌دست آورد.

وی در سال‌های قبل، فیلم کوتاه داستانی «کوهستان سفید» و فیلم کوتاه مستند «نفت سرطان شهر من» را ساخته و با این دو فیلم در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی نیز حضور یافت، از جمله: جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، جشنواره فیلم کردی لندن، جشنواره فیلم «آلترناتیو» در رومانی، جشنواره فیلم «جیپور» در هندستان، جشنواره فیلم «اسجاردی» در ایتالیا، جشنواره فیلم «بلاک» در آلمان،

جشنواره فیلم «یونسپار» در آرژانتین، جشنواره فیلم «خلیج فارس» در امارات و جشنواره فیلم «سین» در ایتالیا.

758 views بار ۹ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

 خودکشی

خودکشی

عصر ایران: در شهر سیواس ترکیه یک دختر ۱۴ ساله پس از اینکه مادرش به او اجازه نداد با دوستانش بیرون برود، در دستشویی خانه خود را حلق آویز کرد!

” الیف گولمز ” دختر ۱۴ ساله پس از اینکه مادرش او را از بیرون رفتن با دوستانش منع کرد ، شب هنگام در دستشویی خانه خود را حلق آویز کرد.

مادر این دختر پس از گذشت مدت ها از حضور او در دستشویی وقتی وارد دستشویی می شود دختر خود را حلق آویز شده می بیند.

پس از تماس با نیروهای امداد پیکر نیمه جان این دختر به بیمارستان منتقل می شود اما پزشکان قادر به احیای او نمی شوند و او جان می سپارد.

پلیس اعلام کرده که تحقیقات خود را درباره این حادثه آغاز کرده است.

641 views بار ۸ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

جنایت میدان کاخ

جنایت میدان کاخ

انتشار یک فیلم از یک جنایت هولناک توسط سایت «شبکه ایران»این احتمال را قوت می بخشد که هنوز برای بعضی ها، دیدن یک صحنه جنایت و انتشار تصاویر آن مهم تر از نجات جان آدم هاست.

مجله مهر: دوباره دوربین های روشن تلفن همراه و دوباره ثبت یک جنایت دیگر در چندقدمی قاتل. این جمله، شاید شما را به یاد جنایت سعادت آباد در ششم آبان ماه سال ۸۹ بیندازد. جنایتی که به «پنج شنبه سیاه تهران» معروف شد. این بار اما نه در سعادت آباد، که در شهرستان شهریار اتفاق افتاد و باز، یک دوربین تلفن همراه، صحنه هایی از جنایتی را ثبت کرد که در چندقدمی قاتل و موقع جان دادن مقتولان تصویربرداری شده بود. بدون آن که اقدامی برای نجات جان مجروحان این حادثه انجام شود و در نهایت هم تصویربرداری، با شلیک قاتل به خودش تمام می شود.

در جنایت میدان‌کاج که ششم آبان سال ۸۹ رخ‌داد مردی به نام یعقوب وقتی فهمید زن مورد علاقه‌اش با مردی دیگر به نام محمدرضا نیز رابطه دارد با وی قرار گذاشت و او را در محل حادثه با ضربات چاقو کشت. یعقوب بعد از دستگیری و محاکمه به قصاص در ملاء‌عام محکوم و حکم وی زمستان همان سال اجرا شد. اما نکته قابل تامل در ماجرای جنایت سعادت آباد، فیلم هایی بود که بعد از این جنایت در اینترنت منتشر شد. تصاویری که در چندقدمی قاتل و مقتول در حال جان دادن با تلفن های همراه گرفته شده و با واکنش های تندی مواجه شد. همان زمان بسیاری از اهالی رسانه و نخبگان جامعه شناسی و کارشناسان نسبت به این پدیده هشدار دادند و آن را خطرناک توصیف کردند.

تصویری از فیلم منتشر شده از جنایت سعادت آباد – آبان ۸۹

اما کمتر از سه سال پس از پنج شنبه سیاه سعادت آباد، این بار در شهریار، دوباره دوربین یک تلفن همراه روشن شد و بی تفاوت به جنایتی که چندقدم آن طرف تر در حال رخ دادن بود، شروع به فیلمبرداری از پیکر نیمه جان مقتولان و تهدیدهای قاتل به خودکشی کرد و آخرکار هم با صدای شلیک گلوله قاتل و خودکشی او پایان یافت.

عصر روز شنبه ۴ خردادماه امسال، پیمان(قاتل) با یک سمند وارد خیابان هشتم شرقی فاز یک اندیشه شد و پس از جرو بحث با هدایت و سوسن به بیرون از مغازه آمد و با فریاد گفت که هدایت و سوسن ۸ میلیون تومان من را نمی‌دهند و اگر پول هایم را ندهند آن‌ها را می‌کشم. پس از این داد و فریادها به سمت سمندش رفت و اسلحه کلاشینکف را برداشت و در خیابان ۴ گلوله به سوسن زد. سپس در برابر چشمان پسر ۴ ساله این زن و شوهر هدایت را نیز با ۸ گلوله هدف قرار می‌دهد.

وی سپس تفنگ را به زیر چانه خود چسباند و شلیک کرد. فیلم منتشر شده در سایت شبکه ایران هم دقایقی پس از جنایت پیمان را نشان می دهد و با خودکشی او به پایان می رسد. بدون این که هیچ تلاشی برای مجروحان در حال جان دادن یا حتی نجات قاتل از خودکشی انجام شود و در نهایت خونسردی، فیلمبردار این جنایت مشغول ثبت مستند این جنایت است.

جنایت میدان کاخ

تصویری از فیلم منتشر شده از جنایت شهریار- خرداد ۹۲

انتشار این فیلم در سایت «شبکه ایران»  بار دیگر ماجرای پنج شنبه سیاه سعادت آباد را یادآوری کرد. ماجرایی که تلنگری دردناک بود به آن ها که به جای تلاش برای نجات جان آدم ها به فکر ثبت یک مستند هیجان انگیز توسط تلفن همراهشان هستند.

آیا صاحبان این دوربین های تلفن همراه، همچنان بی توجه به جنایتی که در حال رخ دادن است، به فکر انتشار  فیلم و تعداد بازدیدکنندگان از فیلمشان در اینترنت هستند؟

710 views بار ۷ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

دستگیری سارقان

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از دستگیری اعضای باند سارقان شش نفره‌ای خبر داد که با فریب مردان، از آنان فیلم تهیه کرده و زورگیری می‌کردند.

ایسنا: سرهنگ محسن صفری با بیان اینکه در پی شکایت چند تن از شهروندان مبنی بر زورگیری از آنها توسط چند دختر و پسر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت، گفت: یکی از شاکیان با مراجعه به پلیس عنوان داشت که روز حادثه دختری جوان در مسیر عبورم قرار گرفت و پس از سوارکردن، او مرا به خانه‌ای در منطقه «سرآسیاب» کشاند و سپس دو پسر جوان با تهدید سلاح‌سرد، وجوه نقد و اموالم را به سرقت برده و دست و پایم را بسته و در مناطق بیابانی رهایم کردند.

صفری با بیان اینکه با ثبت اظهارات این فرد و شکات که به شیوه مشابه مورد زورگیری قرار گرفته بودند، پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و گفت: با آغاز تحقیقات، سرنخی از فعالیت این باند در سرآسیاب شناسایی شد.

دستگیری سارقان

وی در مورد عملیات پلیس برای دستگیری اعضای این باند، گفت: پس از ارجاع زورگیری به پلیس آگاهی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با انجام تحقیقات و همچنین راهنمایی شاکیان و استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته، پلیس این افراد را شناسایی و طی یک عملیات در دو مرحله دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با بیان اینکه این باند شامل چهار دختر و دو پسر بود، گفت: با انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که اعضای این باند به ویژه دختران با طرح دوستی با شکات و فریب‌دادن آنها، مالباخته را به منزلی در سرآسیاب کشانده و اموال آنها را سرقت می‌کردند.
صفری با بیان اینکه متهمان به نام‌های «مریم»، «فاطمه»، «ظریفه»، «فرشته»، «میثم» و «محسن» پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند، گفت: سارقان زن پس از برقراری روابط دوستانه با شکات، آنان را به منزل کشانده و با همدستی «میثم» و «محسن» و گرفتن فیلم از آنها و تهدید به تکثیر و انتشار آن، اقدام به سرقت و زورگیری از مالباختگان می‌کردند.
وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که متهمان از اواخر سال قبل و با همکاری یکدیگر مبلغ ۱۹ میلیون ریال وجه‌نقد و دو دستگاه گوشی تلفن‌همراه به سرقت بردند، گفت: متهمان که در ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند، اما سرانجام در مواجهه با اطلاعات پلیسی، به سه فقره سرقت و زورگیری اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با بیان اینکه تاکنون سه تن از مالباختگان را شناسایی کرده‌اند، گفت: متهمان انگیزه اصلی خود را مسائل مالی عنوان کرده‌اند که با توجه به شیوه و شگرد متهمان، تحقیقات همچنان برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

518 views بار ۶ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

جراحی زیبایی

زمانیکه “لوسی” متوجه شد ” لونا” دختر ۱۸ ماهه اش دچار سرطان شده است در پی یافتن علت این واقعه بود و زمانیکه فهمید کاری که خودش چند سال پیش انجام داده باعث این اتفاق ناگوار شده است بشدت احساس گناه کرد.

ازدواجش ۳۵۰۰ پوند هزینه کرد تا با استفاده از عمل جراحی ، سینه های بزرگتری داشته باشد ، وی از ایمپلنتهای ساخته شده توسط یک شرکت فرانسوی استفاده کرد که طبق آمار ۱۵ تا ۳۰% احتمال پارگی و نشت سیلیکون از آنها وجود داشت. به گفته پزشک معالج این کودک، تغذیه او با شیر مسموم شده توسط سیلیکون تا حدود زیادی امکان دارد باعث بیماری او باشد. اگرچه پزشکان به دلیل عدم اطمینان ۱۰۰% همچنان از انتشار حقیقت در این رابطه خودداری می کنند اما گفته می شود علت اصلی سرطان خون در این کودک ۱۸ ماهه مسمومیت تدریجی وی توسط تغذیه با شیر مادر است. “لوسی”میگوید بهتر است جراحان زیبایی وجود این احتمالات پر خطر و جبران ناپذیر را قبل از انجام عمل به فرد متقاضی گوشزد کنند، تا با توجه به اینکه انجام عملهای جراحی این چنینی در میان زنان محبوبیت بیشتری دارد از احتمال بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

493 views بار ۶ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

دانشجو

ایسنا نوشت: یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان با شکایت از استادش به اتهام “ضرب و جرح عمدی با چاقو”، خواستار برخورد وزارت علوم و مسئولان قضایی با این عضو هیئت علمی دانشگاه شد.

حمیدرضا عابدینی با حضور در ایسنا و ارایه مدارک انتظامی و قضایی این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه برای بررسی مشکلات درسی و تحصیلی به مدیر گروه برق دانشگاه  مراجعه کردم اما پس از مدتی میان من و استادم درگیری لفظی و فیزیکی ایجاد شد.

وی مدعی شد: پس از مدتی و در حالی که منتظرآمدن نیروهای حراست دانشگاه بودم، ناگهان از ناحیه پا مورد اصابت ضربه چاقوی استادم قرار گرفتم.

این دانشجو در عین حال با ادعای عدم‌همکاری برخی مسئولان دانشگاه برای انتقالش به بیمارستان و حتی فشار بر وی برای نوشتن نامه عذرخواهی، افزود: سرانجام از سوی یکی از دوستانم با آژانس به بیمارستان منتقل شدم.

این دانشجو پس از حضور در بیمارستان آیت‌الله مولوی زنجان، در ساعت ۱۵:۱۹ همان روز توسط پزشک‌ عمومی معاینه و ران پای راست وی بخیه زده شد.

این دانشجوی مضروب سپس برای طرح شکایت از متهم به کلانتری ۱۴ الهیه زنجان و پزشکی‌ قانونی مراجعه کرد. براساس مفاد نامه مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان خطاب به رییس کلانتری ۱۴، بریدگی (متلاحمه) ران پای راست این دانشجو بر اثر اصابت جسم برنده مشهود است، و نیاز به معاینه مجدد پس از یک ماه دارد.

 

رییس دانشگاه زنجان: مشخص نیست که استاد با ضربه چاقو پای دانشجو را زخمی کرده یا پیچ‌گوشتی

همچنین دکتر افشارچی، رییس دانشگاه زنجان با تایید این حادثه و ابراز تاسف از آنچه رخ داده، با بیان اینکه این موضوع باید از طریق مراحل قانونی پیگیری شود، در عین حال گفت: این دانشجو نیز استاد را به نحو بدی زده است که این موضوع باید در دادگاه و همچنین کمیته انضباطی دانشگاه پیگیری شود. البته مشخص نیست که استاد با ضربه چاقو پای دانشجو را زخمی کرده یا پیچ‌گوشتی.

به گفته وی، دانشگاه نمی‌تواند حکم اخراج برای دانشجو صادر کند و تنها می‌تواند حداکثر تا دو ترم برای وی حکم تعلیق قائل شود. حکم اخراج باید از سوی کمیته انضباطی مرکزی صادر شود.

افشارچی همچنین درباره نحوه برخورد با این استاد که در حال حاضر مدیر گروه برق دانشگاه زنجان نیز است، گفت: این استاد از سمت مدیر گروه پایین خواهد آمد.

رییس دانشگاه زنجان در پایان خاطرنشان کرد: بنده به عنوان مسئول سیستم نمی‌توانم قضاوت کنم و این موضوع باید در مراجع قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

597 views بار ۶ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

اراذل و اوباش

اراذل و اوباش

اراذل و اوباش خوش تیپی که با سلاح گرم زنان را تهدید به مرگ می کرد با شلیک پلیس دستگیر شد.
به گزارش مهر، چندی قبل تعداد زیادی از اهالی شهرک ولیعصر و یافت آباد با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۸ مدعی شدند فردی به نام سجاد که از اراذل و اوباش به نام منطقه است آنها را تهدید کرده و مقادیر زیادی پول از آنها اخاذی کرده است.
در ادامه یکی از اهالی در شکایت خود به بازپرس پرونده گفت: چندی قبل همسرم در حال تردد در خیابان بود که این پسر شرور جلوی او را گرفته و با تهدید به مرگ مقادیری پول اخاذی کرده است. با توجه به حساسیت موضوع با دستور اجرای احکام دادسرا به کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر، دستگیری متهم که به صورت غیابی محکوم به شش ماه حبس و شلاق شده بود در دستور کار ماموران قرار گرفت.
مأموران با زیر نظر گرفتن شبانه روزی پاتوق های این پسر شرور موفق شدند، سرانجام ساعت ۲۱ اول خرداد او را در خیابان یاسر شهرک ولیعصر شناسایی کنند. شرور خوش تیپ که متوجه حضور مأموران شده بود قصد فرار داشت که  با اقدام به موقع پلیس دستگیر شد.
سرهنگ علی کبودوند رئیس کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر با اعلام این خبر به مهر گفت:متهم پس از انتقال به کلانتری به شرارت ها و تهدید زنان برای اخاذی اعتراف کرد و برای تحقیقات بیشتر در اختیار پایگاه پنجم پلیس امنیت تهران قرار گرفت.

اراذل و اوباش

 

اراذل و اوباش

363 views بار ۶ام خرداد ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

مار

مار

اران؛ این مار از کودکی در سر این کودک زندگی می کند و آنها به قدری به هم وابسته هستند که نه مار حاضر به بیرون آمدن از سر پسر بچه است و نه بچه علاقه دارد مغز او را برای خارج کردن مار از سرش جراحی کنند.

این مار همیشه در سر این کودک زندگی می کند و این پسر بچه هیچ علاقه ای به اسباب بازی هایش ندارد و ترجیح می دهد که تمام زمان را با این مار سپری کند و بازی کند.

429 views بار ۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

تصادف پراید

برخورد یک دستگاه سواری تویوتا پرادو با پراید سبب مرگ سه تن و زخمی شدن چهار تن دیگر شد.

اواخر هفته‌گذشته برخورد یک‌دستگاه سواری پرادو با خودروی پراید در محور رشت به لاهیجان سبب مرگ سه تن و جراحت چهار تن دیگر شد، تصادفی که سرهنگ رستگار، سرپرست پلیس‌راه گیلان درباره آن می‌گوید: یک دستگاه تویوتا پرادو با چهار سرنشین جوان در حال تردد از مسیر رشت به سمت لاهیجان بود که به‌دلیل سرعت زیاد و عدم‌توانایی راننده در کنترل وسیله‌نقلیه به جداکننده بتنی وسط راه برخورد و به مسیر مخالف پرتاب شد.

وی ادامه‌داد: در همین هنگام نیز یک دستگاه سواری پراید با سه سرنشین در حال تردد در مسیر دیگر جاده بود که سواری پرادو به شدت با آن برخورد کرد.

در جریان این حادثه تمامی سرنشینان پرادو و پراید به شدت مجروح و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل می‌شوند که پس از انتقال آنان به بیمارستان سه تن از مصدومان شامل راننده ۳۸ ساله پراید و دو سرنشین ۲۰ و ۲۲ ساله پرادو به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

تصادف پراید

تصادف پراید

تصادف پراید

تصادف پراید

652 views بار ۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (۱۶+)

در حالی که حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی انتظامی در حال اجرا بود،بعد از گذشت چند ثانیه از اجرای این حکم و در حالی که فرد محکوم به اعدام در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

به گزارش پرشین وی به نقل از مهر ، در حالی که حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی انتظامی در حال اجرا بود،بعد از گذشت چند ثانیه از اجرای این حکم و در حالی که فرد محکوم به اعدام در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.

تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+)

تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+) تصاویری از بخشش یک‌ اعدامی حین اعدام (16+)

321 views بار ۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۲ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

دختر 19 ساله جیب بر حرفه ای بازار تجریش

دختر ۱۹ ساله جیب بر حرفه ای بازار تجریش

سرهنگ سعید کفراشی در تشریح خبر فوق اظهار داشت: طی ده‌ها فقره شکایت از سوی هموطنان و اهالی تجریش مبنی بر جیب بری و کیف زنی در محدوده تجریش ماموران بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش داشت: در این راستا ماموران به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و با انجام یکسری اقدامات گسترده اطلاعاتی و رصد دوربین‌های امنیتی فروشگاه‌ها توانستند جیب بر را به هویت لیلا ۱۹ ساله، اهل اسلامشهر و دارای سابقه کیفری شناسایی کنند.

این مقام مسئول انتظامی در ادامه اذعان داشت: ماموران با در‌آوردن عکس متهمه از  داخل سیستم و توزیع آن به کلیه‌ واحد‌های گشتی، فعالیت خود را در راستای دستگیری نامبرده افزایش دادند.

وی افزود: روز گذشته ماموران با حضور در مناطق مختلف تجریش توانستند متهمه را داخل یک نانوایی در حالی که با یک کودک خردسال قصد جیب بری از هموطنان را داشت، شناسایی و بلافاصله وی را بازداشت کنند.

رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش ادامه داد: در این خصوص ماموران زن انتظامی در بازرسی از متهم دستگیر شد توانستند ده‌ها کیف پول و ده‌ها انواع لوازم مسروقه کشف و ضبط کنند.

سرهنگ سعید کفراشی خاطرنشان کرد: با انتقال متهمه به کلانتری نامبرده در بازجویی فنی‌و پلیسی،  به روزی ۴ فقره جیب بری و کیف زنی اعتراف کرد.

816 views بار ۳ام آذر ۱۳۹۱ admin حوادث بدون نظر

کشف جسدحلق آویز قهرمان بوکس/عکس

خسرو پور رئیس هیئت بوکس شهرستان نظر آباد گفت: امیر علی ۱۶ ساله از قهرمانان کشور بوده و طی ۲ سال گذشته در مسابقات رسمی باختی نداشته است.

جسد امیر علی حاتمی، قهرمان بوکس رده جوانان کشور دو شب پیش در باغی به صورت حلق آویز شده کشف شد.

خسرو پور رئیس هیئت بوکس شهرستان نظر آباد گفت: امیر علی ۱۶ ساله از قهرمانان کشور بوده و طی ۲ سال گذشته در مسابقات رسمی باختی نداشته است.

وی ادامه داد: امیر علی صبح روز قبل از حادثه در تمرین حاضر شد و شرایط روحی و جسمانی مساعدی هم داشت.

وی گفت: قرار بود عصر همان روز نیز در جلسه تمرین حضور یابد اما غیبت غیر منتظره او ما را نگران کرد و بعد از ساعاتی متوجه شدیم خود را در باغی کنار منزلشان در روستای ابراهیم بیگی حلق آویز کرده است.

تحقیقات هنوز ادامه دارد و مشخص نیست امیر علی خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.

1,193 views بار ۲۴ام تیر ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

تجاوز بی رحمانه به زن جوان

این زن به دنبال مردی میگردد که او را مورد ضرب و جرح و سپس به صورت وحشیانه وی را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.صورت ورم کرده ، چشمهای کبود و لبهای ترکیده و بدنی درمانده اینها صدماتی است که یک مرد وحشی به این زن وارد کرده است تا او را مورد تجاوز جنسی قرار دهد. پزشکان میگویند این یک معجزه است و این زن خیلی خوش شانس بود که زنده مانده است.

تجاوز به دختر جوان

 

خانم استفانی هوسان موافقت کرد تصاویرش منتشر شود به امید انیکه این عکس متحیر کننده کمک کند تا او بتواند فرد مهاجم را پیدا کند. همچنین پلیس ردپاهایی از این مرد به دست آورده است و تصاویر مبهمی از وی که یک سفید پوست است در اختیار دارد . اگرچه این اتفاق مربوط به ۳ سال پیش است اما پلیس امیدوار است که سریعتر وی را پیدا کند.

 

تجاوز به دختر جوان

استفانی در این رابطه میگوید : این یک معجزه است که من زنده مانده ام. تمام پشت بدن و شانه ها و صورت من ورم کرده بود. بینی ام شکسته بود و لبهایم به شدت زخمی شده بود. اگرچه زخمهای جسمی وی التیام یافته است اما زخمهای روحی اش همچنان پابر جاست. او معتقد است بعد از این حمله زندگی اش به کلی دگرگون شده است و از بیرون رفتن در شب و تنهایی به شدت میترسد.

تجاوز به دختر جوان

سه سال پیش هنگام بازگشت از یک کلوپ شبانه یک مرد با استفاده از تاریکی شب این خانم تنها را به گوشه ای خلوت در خیابان کشانده و بعد از ضرب و جرح فراوان وی را مورد تجاوز قرار داد. یک عابر که این زن را بیهوش و خون آلود پیدا کرده بود سریعا وی را به بیمارستان رساند و به این صورت زندگی وی نجات یافت.

659 views بار ۲۴ام تیر ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

کامیون

ا تلاش نجاتگران آتش نشانی، مرد جوان از زیر کامیون واژگون شده در سعادت آباد به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

 

به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین حسین بیگی، افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانی در این باره گفت: در پی تماس و نگرانی ساکنان محدوده خیابان ۲۴ متری سعادت آباد مبنی بر له شدن رهگذری زیرکامیون واژگون شده، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ در ساعت ۰۰:۰۹ بامداد شنبه آتش نشانان ایستگاه ۴۵ و گروه نجات ۳ را بصورت همزمان به محل حادثه اعزام کرد که نیروهای عملیات و گروه امداد و نجات در کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی در این باره گفت: براساس شواهد واظهارات شهروندان از این حادثه، راننده کامیون به دلیل نامعلوم، کنترل هدایت خودرو را از دست داده و پس از تخریب جدول کنار خیابان و قطع چند اصله درخت، رهگذری را که در حال عبور از پیاده رو بود را در زیر کامیون گرفتار کرده بود و راننده نیز در همان لحظات اولیه از اتاقک کامیون بیرون آمده بود.

افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانی درباره عملیات نجات این جوان ۲۵ ساله افزود: با توجه به ازدحام جمعیت در محل حادثه، آتش نشانان ابتدا با کشیدن نوار خطر و درخواست عوامل انتظامی، مردم را از محل حادثه دور کرده و سپس نجاتگران اقدام به عملیات جک زنی با استفاده از بالشتک های مخصوص نجات کردند و این شهروند را از مرگ حتمی نجات دادند.

حسین بیگی خاطرنشان کرد: در این عملیات آتش نشانان با استفاده از بیل دستی اقدام به خالی کردن بار کامیون که حامل خاک بود کردند و یکی از نجاتگران آتش نشانی خود را به زیر کامیون رسانده و با استفاده از جرثقیل آتش نشانی و ابزارآلات نجات موفق شدند این مرد جوان را از زیر کامیون بیرون کشیده و برای مداوا تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دهند.

757 views بار ۷ام تیر ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

یک خواننده زیبا و جوان پاکستانی بخاطر اجرای ترانه و رقص توسط تندروهای مذهبی به ضرب گلوله کشته شد. غزاله ۲۴ ساله هنگام خروج از یک سالن زیبایی به همراه پدرش مورد حمله قرار گرفت که در این تیراندازی او و پدرش جان سپردند.

 

یک خواننده زیبا و جوان پاکستانی بخاطر اجرای ترانه و رقص توسط تندروهای مذهبی به ضرب گلوله کشته شد. غزاله ۲۴ ساله هنگام خروج از یک سالن زیبایی به همراه پدرش مورد حمله قرار گرفت که در این تیراندازی او و پدرش جان سپردند.

786 views بار ۷ام تیر ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

زندگی سخت و زجرآور این دو قلو های به هم چسبیده آمریکایی که اکنون به سن ۱۹ سالگی رسیده اند بار دیگر بحث درباره جداسازی آنها را جدی کرده و سر زبان ها انداخته است. روز هفتم مارس سال ۱۹۹۰ میلادی هنگامی که پزشکان بیمارستانی در مینه سوتا امریکا از اتاق عمل بیرون آمدند خبر شگفت انگیزی را به خبرنگاران اعلام کردند.

زوجی جوان صاحب دو دختری شده بودند که بسیاری از اندام شان مشترک بود. آن دو بیش از اینکه شبیه دوقلو های به هم چسبیده باشند به نوزادی دوسر شباهت داشتند چرا که تمام اندام ظاهری شان مشترک بود. دو قلو ها فقط یک جفت دست و پا و یک تنه داشتند اما وقتی پزشکان آزمایش ها و عکسبرداری هایی انجام دادند متوجه شدند اعضا و جوارح داخلی آنها از هم جدا است به گونه یی که دوقلوها صاحب دو قلب، دو معده و دو شش بودند.

 

تولد دخترهای عجیب الخلقه مورد توجه پزشکان و متخصصان زیادی قرار گرفت و بسیاری از آنها تاکید کردند این دو باید هر چه زودتر از هم جدا شوند ولی پدر و مادر آن دو با عمل جداسازی مخالف بودند. خانواده هنسل دخترهای خود را بریتنی و ابیگیل نامیدند و با خود به خانه بردند.

آنچه باعث می‌شد والدین دوقلو اجازه ندهند دختران شان زیر تیغ جراحی بروند هراس از مرگ آنها بود به همین خاطر ترجیح دادند به رغم تمام سختی ها و دشواری ها از فرزندان شان در همان شرایط مراقبت کنند. در تمام این سال ها بریتنی و ابیگیل زیر نظر پزشکان به زندگی خود ادامه داده و سعی کرده اند بر مشکلات غلبه کنند، با این وجود آرزوی داشتن زندگی مستقل اکنون آنها را برای رفتن به اتاق عمل وسوسه کرده است.

ابیگیل و بریتنی بعد از مرگ لاله و لادن -خواهران به هم چسبیده ایرانی- بزرگ ترین دوقلوهای به هم چسبیده جهان شناخته شدند و تلاش کردند با وجود محدودیت‌هایی که دارند برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایشان از تکاپو نایستند. آن دو با تمرین‌های زیادی که انجام داده اند می‌توانند شنا کنند، پیانو بنوازند و اخیراً هر یک به صورت مجزا گواهینامه رانندگی گرفته اند و دو خواهر اکنون می کوشند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهند.

این دو که در تمام ۱۹ سال زندگی شان به ناچار از خواسته دیگری تبعیت کرده و به ناچار با دیگری همراه شده اختلاف سلیقه‌هایی نیز دارند. بریتنی و ابیگیل می‌گویند هر کدام از ما علایق خاص خودش را دارد مثلاً یکی از ما عاشق رنگ صورتی است و دیگری رنگ ارغوانی را دوست دارد ولی این اختلاف سلیقه ها باعث نمی‌شود با هم مشکل جدی پیدا کنیم.

ما یاد گرفته ایم چطور به خاطر شرایط مان همدیگر را درک کنیم. دو خواهر این روزها در حالی به انجام عمل جداسازی فکر می کنند که پزشکان، جراحی را در این سن خطرناک تر از دوران نوزادی شان می دانند. از سویی پدر و مادر آن دو نیز همچنان میلی به انجام این عمل ندارند.

در این بین بسیاری از امریکایی‌ها نیز نظرات متفاوتی ابراز کرده اند؛ گروهی از بریتنی و ابیگیل می‌خواهند هرگز به جدایی فکر نکنند و برخی انجام این عمل را حق آنها می‌دانند. اکنون بحث بر سر این مساله بالا گرفته و این در حالی است که دو خواهر اهل مینه سوتا یکی از تنها چهارقلوی به هم چسبیده هستند که تا بزرگسالی زنده مانده‌اند و خطر مرگ هر لحظه آن دو را تهدید می‌کند.

648 views بار ۱ام تیر ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

دو مرد افغان که متهم هستند در ساختمانی نیمه‌کاره به زنی میانسال تعرض کردند و وی را به قتل رساندند در انتظار حکم قضات دادگاه کیفری استان البرز هستند. متهمان این پرونده که در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شدند هر کدام قتل را گردن دیگری انداختند و خود را بی‌گناه معرفی کردند. مردی آخرین روز آذر سال ۸۸ به پلیس کرج مراجعه کرد و خبر داد جنازه‌ای را یافته است.

او گفت: «من در حال ساخت خانه‌ای هستم و امروز وقتی کارگرم برای حفر چاه زمین را کند جسد زنی را پیدا کرد.»ماموران وقتی به محل موردنظر رفتند جنازه عریان زنی میانسال را یافتند و آن را به پزشکی قانونی منتقل کردند. متخصصان این سازمان بعد از انجام آزمایش‌های لازم اعلام کردند زن ناشناس به دلیل فشار بر عناصر حیاتی گردن خفه شده است و حدود یک هفته از مرگ او می‌گذرد. پس از اعلام این نظریه پرونده‌ای جنایی گشوده شد و مرد صاحبخانه به عنوان اولین نفر تحت بازجویی قرار گرفت.

او که مقتول را نمی‌شناخت و نمی‌دانست جسد چگونه در ملک او پنهان شده است به کارآگاهان گفت: «کارگری که جنازه را پیدا کرد همان روز مشغول به کار شده بود بنابراین مطمئن هستم او ارتباطی با این ماجرا ندارد اما قبل از وی مردی افغان به نام اسد برایم کار می‌کرد. او حدود یک هفته قبل از پیدا شدن جسد ناگهان سراغم آمد و گفت کار مهمی برایش پیش آمده است و باید همراه خانواده‌اش به افغانستان برگردد، من هم با او تسویه‌حساب کردم و از اسد فقط یک شماره تلفن همراه دارم.»ماموران بعد از شنیدن این اظهارات احتمال دادند اسد عامل جنایت باشد به همین دلیل ردیابی شماره موبایل او را در دستور کار خود قرار دادند ولی پیش از اینکه به نتیجه برسند زنی نزد آنها رفت و گفت خواهر ۴۲ساله‌اش به نام بنفشه مفقود شده است.

او گفت: «بنفشه ۱۳ سال قبل از شوهرش جدا شد و از آن زمان همراه پسرش که حالا ۱۵ سال دارد در خانه‌ای در رباط‌کریم زندگی می‌کرد. او چند وقت قبل به خانه‌ام آمد و ما بر سر موضوعی با هم جروبحث کردیم. بنفشه به حالت قهر منزل مرا ترک کرد اما بعد از آن به خانه خودش هم نرفت و در تمام این مدت اثری از او پیدا نشده است.»زمان مفقود شدن بنفشه با زمان قتل زن ناشناس مطابقت داشت، از سویی خواهر بنفشه اطلاعاتی را ارایه داد که پلیس را مطمئن کرد جنازه مجهول‌الهویه متعلق به زن مطلقه است.

خواهر او وقتی در پزشکی قانونی پیکر بی‌جان را رویت کرد هویت او را مورد تایید قرار داد. باز شدن گره اول پرونده کارآگاهان را به حل این معما امیدوار کرد و آنها چندی بعد توانستند اسد را با ردیابی موبایلش بازداشت و از جیب لباس او تلفن همراه بنفشه را پیدا کنند. اسد در بازجویی‌ها به قتل اقرار کرد و گفت: «من بنفشه را از قبل می‌شناختم. او روز حادثه به ساختمان محل کارم آمد و ۴۰۰‌هزار تومان پول خواست. به او گفتم چنین مبلغی را ندارم اما بنفشه تهدید کرد اگر خواسته‌اش را عملی نکنم با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد و ادعا می‌کند او را ربوده‌ام.

من که ترسیده بودم با این زن درگیر شدم و در حالی‌که دستم را روی دهانش گذاشته بودم تا داد و فریاد نکند به وی تجاوز کردم بعد هم با روسری او را کشتم.»متهم به قتل ادامه داد: «یکی از دوستانم به نام نعیم هم در این قتل به من کمک کرد و موقعی که می‌خواستم بنفشه را بکشم او پاهای این زن را گرفت. بعد از قتل به جنازه تعرض کردم و بعد نعیم جسد را دفن کرد.»دومین متهم این پرونده نیز بعد از چند روز تحقیقات ویژه پلیسی به دام افتاد و سرانجام با تکمیل تحقیقات این متهمان در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز پای میز محاکمه رفتند.

در جلسه دادگاه ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه دو جوان افغان را که ۲۲ و ۲۳ساله هستند قرائت کرد و سپس اولیای‌دم مقتول خواستار قصاص قاتل شدند. اسد وقتی به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت با رد اتهام قتل گفت: «نعیم آن زن را کشت و من در این ماجرا بی‌گناه هستم.»نعیم نیز هنگام دفاع از خود دوستش را به عنوان قاتل معرفی کرد و گفت: «آن روز اسد آن زن را به ساختمان آورد و به من گفت جلو در، نگهبانی بدهم. او به آن زن تجاوز کرد و بعد هم وی را کشت، من در قتل هیچ نقشی نداشتم.»بنا بر این گزارش بعد از پایان جلسه دادگاه هیات قضات برای صدور رای وارد شور شدند

624 views بار ۳۰ام خرداد ۱۳۹۱ admin اخبار روز , حوادث بدون نظر

پلیس هند در گزارشی اعلام کرد پدری به دلیل نوع سبک زندگی دخترش سر او را با شمشیر از بدنش جدا کرد.

 

بنابر اعلام پلیس محلی ایالت «راجستان»، این دختر پس از جداشدن از همسرش به خانه‌ پدری‌اش بازگشت و در کنار والدینش زندگی می‌کرد.

 

 

این مرد در بازجویی به پلیس اعتراف کرد: سبک زندگی دخترم به حدی مرا نگران و عصبانی کرده بود که تصمیم به این کار گرفتم و پس از جداکردن سرش و گرداندن آن در سطح محل، خود را به پلیس تسلیم کردم.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، پدر این دختر گفت: رفتارهای دخترم خارج از انتظاراتم بود و به آن چه گذشتگان ما به رعایت آن خود را مقید کرده بودند، بی‌توجهی می‌کرد.